Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy – polski rynek pracy nadal poszukuje fachowców w różnych branżach. Polscy obywatele, którzy bardzo szukają zatrudnienia w zachodnich krajach Europy, nie są w stanie go zapełnić. Dlatego też na polskich ulicach można usłyszeć język rosyjski, którym posługują się obywatele Ukrainy szukający w Polsce możliwości zarobku i lepszego życia. Oferty typu praca dla Ukraińców w Polsce są bardzo popularne, a to oznacza, że polscy pracodawcy zatrudniają pracowników zza wschodniej granicy.

Praca dla Ukraińców a korzyści dla pracodawców

Pracownicy z Ukrainy są coraz częściej doceniani w polskich firmach. Przyjeżdżają tutaj, aby poprawić byt swojej rodzinie, która bardzo często zostaje domu, dlatego też podejmują zatrudnienie na stanowiskach, na których brak chętnych. Ich celem jest zdobycie jak najwięcej środków finansowych, w związku z tym chętnie zostają po godzinach, czy pracują w weekendy. Niewątpliwie praca dla Ukraińców to szansa dla polskiej gospodarki, która, aby się rozwijać musi zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Doświadczenie wielu pracodawców pokazuje, że są oni zmotywowani do pracy, tym samym powierzone obowiązki wykonują sumiennie i efektywnie.

Niewątpliwie to, co jest in plus w sytuacji zatrudnienia obywateli Ukrainy w stosunku do innych obcokrajowców, to fakt pewnego podobieństwa kulturowego. Oznacza to, że bardzo szybko adaptują się oni do nowych warunków, szybko uczą języka i rozumieją polską mentalność. Są również świadomi tego, jak wiele możliwości otwiera przed nimi praca w Polsce i doceniają tę szansę, starając się wykorzystać ją jak najlepiej. Oczywiście, jak w każdej grupie znajdują się przysłowiowe czarne owce, jednak są one wyjątkiem potwierdzającym regułę.

Uproszczone przepisy i minimum niezbędnych formalności

Ponieważ praca dla Ukraińców cieszy się tak dużym zainteresowaniem obydwu stron, ustawodawca zdecydował się uprościć zasady zatrudniania obywateli tego państwa w Polsce. Najprościej jest zatrudnić osobę, która uzyskała pozwolenie na pobyt i zatrudnienie w Polsce. Wtedy pracodawca, zatrudniając ją, nie musi podejmować żadnych dodatkowych kroków, tylko stosuje procedurę, która obowiązuje przy przyjmowaniu nowego pracownika do pracy.

Druga możliwość to powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na podstawie oświadczenia. Spełniając określone formalności, pracodawca może go zatrudnić przez sześć miesięcy w ciągu roku. Po upływie tego czasu konieczne jest, aby pracownik ukraiński wystąpił o zgodę na pobyt i pracę w Polsce. Wiele środowisk, ze względu na fakt, że praca dla Ukraińców w Polsce cieszy się tak dużym zainteresowaniem, zabiega, aby ten okres uległ maksymalnemu wydłużeniu, a nawet był bezterminowy. Wtedy to ukraińscy pracownicy zatrudniani byliby na zasadzie obywatele państw należących do Unii Europejskiej.

Do formalności, które musi spełnić pracodawca, powierzając prace mieszkańcowi Ukrainy, należy:

  • wypełnienie stosowanego oświadczenia, które można pobrać ze stron Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). Oświadczenie składa się z informacji na temat pracodawcy, potencjalnego pracownika oraz o rodzaju pracy, która jest oferowana. Konieczne jest również uiszczenie stosownej opłaty, która wynosi 30 zł;
  • zarejestrowane oświadczenia w PUP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składającego wniosek. Czas wpisania oświadczenie do ewidencji wynosi około dwóch dni. Urząd, gdy nie ma przeszkód prawnych, nie kwestionuje zasadności złożonych oświadczeń;
  • Oryginał zarejestrowanego oświadczenia otrzymuje obywatel Ukrainy, który ma podjąć pracę. Na tej podstawie może on ubiegać się o wizę, która będzie uprawniała go do podjęcia pracy w Polsce.
  • Po otrzymaniu wizy pracownik może rozpocząć prace. Pracodawca już po jej podjęciu, w dniu rozpoczęcia musi zgłosić ten fakt do urzędu. W sytuacji, gdy pracownik nie podejmie zatrudnienia, zobowiązany jest również o tym fakcie poinformować PUP w terminie do 7 dni. Jako datę planowanego rozpoczęcia traktuje się tą zawartą w oświadczeniu.

Podejmując pracę w Polsce, obywatel Ukrainy zobowiązany jest przestrzegać zapisów Kodeksu Pracy. Pracodawca ma wobec niego takie same obowiązki, jak wobec polskich pracowników, czyli musi zgłosić go m.in. we właściwym Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

O czym należy jeszcze pamiętać?

Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy
Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy

Polski pracodawca wymaga, aby praca dla Ukraińców w Polsce była w pełni legalna. Na pracodawców, którzy się do tego nie stosują, czekają ostre sankcje. Pracodawca ma również obowiązek sprawdzić, czy obcokrajowiec ma uprawnienia do rozpoczęcia pracy. Brak uprawnień do legalnego podjęcia zatrudnienia przez pracownika z Ukrainy może grozić karą grzywny, a wnet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat.

Pracodawca, któremu zależy na pracowniku, zadba również o jego komfort i bezpieczeństwo, gdyż szczególnie pierwsze dni w obcym miejscu są trudne. Może on zaangażować się w poszukiwanie noclegu lub taki zapewnić oraz wypłacić zaliczkę na poczet przyszłej wypłaty. Pozwoli mu to zaopatrzyć się w produkty pierwszej potrzeby, takie jak jedzenie, czy środki czystości.