Jak często przeprowadza się szkolenia BHP – polskie przepisy prawa regulują obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP. To pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia zarówno nowo zatrudnianego jak też już pracującego personelu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tylko wtedy pracownik może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków zawodowych na danym stanowisku pracy. Obowiązek znajomości przepisów BHP i PPOŻ ciąży na pracownikach zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.  

Kiedy powinno odbyć się szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP powinno odbyć się w dniu zatrudnienia pracownika. Składa się ono z instruktażu ogólnego, gdy pracownik poznaje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. A także instruktażu stanowiskowego podczas którego dopiero zatrudniony pracownik poznaje zasady BHP a także ewentualne zagrożenia mogące mieć miejsce na stanowisku pracy. Na podstawie nowego rozporządzenia instruktaż ogólny może być prowadzony stacjonarnie lub online.

Obowiązkowe szkolenia BHP – kto musi je odbyć?

Początkiem szkolenia BHP jest instruktaż stanowiskowy i ogólny, następnie pracownik musi uczestniczyć w szkoleniu okresowym które trzeba przejść przed upływem 12 miesięcy od zatrudnienia, poznając zasady bezpiecznego świadczenia pracy. Dotyczy całego personelu zatrudnionego w przedsiębiorstwie.

Pracownicy zobowiązani do szkoleń BHP to:

  • Pracodawcy, kadra zarządzająca personelem.
  • Osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych.
  • Osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych.
  • Inżynierowie, personel techniczny, konstruktorzy maszyn.
  • Służby bhp.

Jaki jest cel szkoleń BHP? Szkolenie okresowe ma na celu zaznajomienie pracowników z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy na konkretnych stanowiskach pracy. Ważnym zadaniem jest także uzupełnienie wiedzy o nowe zagadnienia oraz nowe przepisy BHP i umiejętności z przewidywania i zapobiegania ryzyku zawodowemu które może pojawić się podczas świadczenia pracy.

Okresowe szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych

Pracownicy na stanowiskach robotniczych są szczególnie narażeni na ryzyko narażenia zdrowia i życia. Dotyczy to na przykład obsługi ciężkich maszyn, narzędzi i urządzeń elektrycznych, pracy na wysokościach czy podczas kontaktu z niebezpiecznymi substancjami. W przypadku takich stanowisk pracy szkolenia okresowe zmierzają do aktualizacji i uzupełnienie umiejętności praktycznych, a także wiedzy teoretycznej BHP, poznanie obowiązujących i aktualnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych na terenie przedsiębiorstwa.

Uwzględniając charakter pracy na stanowiskach robotniczych, okresowe szkolenie BHP powinno zawierać najważniejsze aspekty:

  • Przepisy oraz zasady bezpiecznej i higienicznej pracy związanej z pracą w określonym zawodzie.
  • Możliwe zagrożenia a także metody ich unikania.
  • Zapobieganie wypadkom przy pracy.
  • Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia oraz w razie wypadku.

Przebieg szkolenia BHP powinien być dopasowany do zakresu tematycznego. Osoby uprawnione do przeprowadzenia szkolenia omawiają kolejne punkty na podstawie wcześniej przygotowanego harmonogramu. Treści wykładów dopasowane są do rodzaju pracy, wykonywanej przez uczestników szkolenia.

Jak często przeprowadza się szkolenia BHP na stanowiskach robotniczych?

Jak często przeprowadza się szkolenia BHP
Jak często przeprowadza się szkolenia BHP

Okresowe szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych musi być przeprowadzone co najmniej raz na trzy lata. Ważne! Pierwsze szkolenie musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od podpisania z pracownikiem umowy o pracę. Wyjątkiem są stanowiska uznane za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia. Pracownicy świadczący tak uciążliwą pracę mają obowiązek przechodzenia okresowego szkolenia BHP nie rzadziej niż raz w roku w formie instruktażu i wykładu. Czy możliwe jest zwolnienie z takiego szkolenia? Tak, ale tylko wtedy, gdy pracownik przedstawi aktualne zaświadczenie o przejściu takiego kursu u poprzedniego pracodawcy.

Przedsiębiorcy muszą przestrzegać częstotliwości szkoleń BHP w swojej firmie. Jest to nie tylko przesłanka formalna na podstawie przepisów prawa, ale wyraz dbałości o zdrowie i życie pracowników, wykonujących swoje zadania na stanowiskach robotniczych. Zadaniem pracownika jest nie tylko aktywny udział w wykładach oraz instruktażu, ale także przestrzeganie wszystkich przepisów i zasad BHP w czasie swojej pracy.

Kto przeprowadza szkolenia okresowe BHP?

Z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy wynika, że okresowe szkolenie BHP może przeprowadzić jednostka organizacyjna, wykonująca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie zadanie może realizować także pracodawca, który wykonuje zadania służby BHP. Warunkiem jest ukończony kurs BHP dla pracodawców realizujących zagadnienia służby BHP.

Obecnie szkolenie BHP może zostać przeprowadzone w trybie stacjonarnym oraz internetowym. W drugim przypadku jest to samokształcenie na podstawie przekazanych materiałów dydaktycznych, uczestnik może zadawać wykładowcy pytania, na które uzyskuje wyczerpujące odpowiedzi.  Szkolenie okresowe stacjonarne musi spełniać określone wymogi np. lokalowe, wyposażenie dydaktyczne. Podczas wykładów muszą zostać poruszone tematy poszczególnych rodzajów stanowisk, także program szkolenia instruktorów.