Co przyniesie rok 2021 w zamówieniach publicznych? Zamówienia publiczne  podlegają nieustannym zmianom w przepisach prawa. Przedsiębiorcom i pracownikom instytucji państwowych trudno nieraz zorientować się w prawniczych nowościach, dlatego regularnie muszą aktualizować swoją wiedzę. Zmienność prawa w dziedzinie zamówień publicznych można wytłumaczyć wpadkami wykonawców, którzy wygrywali przetargi, a potem nie kończyli zleconej pracy, ponieważ za bardzo zaniżyli kosztorys, aby wygrać przetarg.

Warto podkreślić, że wartość rynku zamówień publicznych stale wzrasta – w 2016 roku wynosiła 174,3 mld, a w 2017 roku już 234,6 mld zł. Perspektywa zmian sprawia, że ośrodki szkoleniowe oferujące  szkolenia z zamówień publicznych przeżywają oblężenie.

Zamówienia publiczne wzmocnieniem przedsiębiorstwa

Co przyniesie rok 2021 w zamówieniach publicznych?
Co przyniesie rok 2021 w zamówieniach publicznych?

Analitycy rynku zamówień publicznych i trenerzy prowadzący szkolenia z zamówień publicznych dostrzegają, że w wielu branżach, zamówienia publiczne główne źródło dochodu przedsiębiorstw. Dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią połowę dochodów, dla co dziesiątego aż 75% osiąganych zysków. Odpowiednio zarządzania zamówienia publiczne mogą przyczyniać się do wzmocnienia firm. Dlatego też wzrasta zainteresowanie szkoleniami z zamówień publicznych – przedsiębiorcy chcą wiedzieć, jakie zmiany w tym zakresie czekają na nich w 2021 roku. Historia zna przypadki firm, które upadły z powodu źle prowadzonych postępowań przetargowych, konfliktów i braku współpracy między zamawiającym a wykonawcą, czy z powodu zbyt restrykcyjnych i niekorzystnych dla wykonawcy umów.

Najważniejsze problemy w zamówieniach publicznych

Przedsiębiorcy, politycy, ekonomiści i trenerzy prowadzący szkolenia z zamówień publicznych od dawna dostrzegali, że poprawiona ustawa z 2016 roku dotycząca zamówień publicznych nie rozwiązała wszystkich problemów. W dalszym ciągu na rynku zamówień publicznych przeważają duże przedsiębiorstwa, natomiast małe i średnie firmy nie mogą przebić się ze swoimi ofertami, pomimo inwestowania w szkolenia z zamówień publicznych. Dużym problemem jest słabsza pozycja potencjalnego wykonawcy w stosunku do zamawiającego i wybieranie najtańszych rozwiązań, zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym czasie. Skutki takiego postępowania są fatalne – niska jakość wykonania usługi. Przedsiębiorcy bardziej koncentrują się na spełnieniu wymogów formalnych niż na zaproponowaniu jak najlepszej jakości usług lub wiodącego jakościowo produktu. Problemem są niejednolite orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów w sprawie skarg na nadużycia w trakcie przetargów.

Założenia nowej ustawy

Ustawodawca wprowadził kilka nowych zasad do procesu zamówień publicznych. Jedną z nich jest zasada efektywności zakładająca, że celem przetargu będzie powstanie jak najlepszej jakości produktu lub wysoka jakość usługi przy uzyskaniu konkurencyjnej ceny. Ustawa zawiera szereg działań mających zwiększyć udział małych i średnich przedsiębiorstw w procedurze przetargowej – obowiązkowe będą częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz możliwość rozłożenia zamówienia na części. Opłaty typu: wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy  będą zmniejszone, co umożliwi ubieganie się o zamówienia publiczne małym i średnim przedsiębiorstwom. Ustawa wprowadza katalog klauzul niedozwolonych, które naruszają równowagę stron. Ustawa zakłada wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych, co ułatwi rozstrzyganie sporów między stronami umowy o realizację zamówienia publicznego. Nowością będzie możliwość szybszego rozstrzygnięcia sporu i uniknięcie rozprawy sądowej. Spory pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonania umowy będą mogły być rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP . Ustawa nakłada na zamawiających, aby nie przywiązywali wagi jedynie do ceny, ale aby przy wyborze oferty zwrócili uwagę także na jakość towaru i usług oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Takie rozstrzygnięcia mają ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom konkurowanie na rynku zamówień publicznych. Mniejsze firmy nie są w stanie zaproponować ceny niżej niż duże przedsiębiorstwa, ale mogą zaoferować korzystną ofertę pod względem jakości produktów i usług oraz dbania o ekologię. Nowa ustawa zawiera ponad 600 artykułów i dużo nowości. Szkolenie z zamówień publicznych w kwestii zmian, które będą wprowadzone przez nowe prawo, jest konieczne, aby dobrze przygotować się do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych. Warto zamówić kilka szkoleń z tego zakresu, aby mieć pewność, że pracownicy otrzymali pełną wiedzę dotyczącą zmian w zamówieniach publicznych, które wejdą w życie w 2021 roku.

Szkolenia z zamówień publicznych to podstawa funkcjonowania na rynku usług. Warto skorzystać z ofert szkoleniowych proponowanych przez doświadczone ośrodki, zatrudniające profesjonalnych trenerów. Rok 2021 przyniesie rewolucyjne zmiany w branży zamówień publicznych. Drzwi do rynku zamówień publicznych otwierają się dla małych i średnich firm, które dzięki szkoleniom z zamówień publicznych, będą mogły konkurować w tej branży na równi z dużymi przedsiębiorstwami.