Badania geotechniczne kiedy wymagane? Zgodnie z prawem budowlanym projekt budowlany powinien uwzględniać wyniki badań geologiczno-inżynierskich fundamentu budowlanego oraz wymagane warunki geotechniczne. Ponieważ przepisy mówią, że załączamy je „w razie potrzeby”, nie są to badania obowiązkowe. Prawo budowlane nie określa, kiedy są potrzebne, ale istnieją inne przepisy.

Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego lub jego części ustala projektant obiektu na podstawie badań geotechnicznych gruntu. Do niego należy decyzja, czy dla danej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badań geologicznych. Projektant nie ma jednak pełnej swobody w decydowaniu o dołączeniu do projektu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz geotechnicznych warunków posadowienia. W tej kwestii podlega innym prawom i przepisom, a dokładniej prawom określającym geotechniczne warunki posadowienia budynku. 

Poszukiwanie złóż surowców mineralnych – geologia kopalin

Badania geotechniczne kiedy wymagane?
Badania geotechniczne kiedy wymagane?

Sposób określenia warunków geotechnicznych posadowienia obiektu określają przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące określenia warunków geotechnicznych posadowienia obiektu. Kategorię geotechniczną określa projektant w opinii geotechnicznej. Taka opinia geotechniczna powinna być zawarta w każdym projekcie budowlanym, ponieważ prawo nakazuje sporządzenie takiej opinii dla wszystkich typów obiektów budownictwa geotechnicznego. Jednak dla obiektów budowlanych w drugiej i trzeciej kategorii inżynierii geotechnicznej konieczne jest również przygotowanie dokumentów do badań gruntów i projektowania geotechnicznego. Dla obiektów budowlanych trzeciego rodzaju inżynierii geotechnicznej oraz dla drugiego rodzaju gruntów skomplikowanych należy również sporządzić dokumentację geologiczno-inżynierską. Geologia kopalniana obejmująca poszukiwanie złóż to skomplikowany proces, który wymaga dużych nakładów pracy. 

Opinia geotechniczna – co powinna zawierać?

Opinia geotechniczna powinna określać przydatność terenu pod budowę oraz określać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Jest to wymagane przez wszystkie przepisy. Dlatego projektant powinien określić poziom szczegółowości tej opinii w danej sytuacji. Z punktu widzenia uzyskania pozwolenia na budowę może to być krótkie opracowanie. Ważne jest zawarcie informacji o przydatności terenu jako podstawy obiektu oraz kategorii geotechnicznej obiektu. 

Niezbędność opinii geotechnicznej

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej wymaga wcześniejszego zebrania odpowiednich dokumentów, które dotyczą nie tylko samego projektu, ale także terenu, na którym ma powstać budynek. Kompleksowa weryfikacja parametrów gruntu to nie tylko wymóg formalny niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, ale także interes inwestorów, który umożliwia odpowiednie dostosowanie poszczególnych elementów wznoszonej konstrukcji do gruntu i jego nośności. funkcja. Dokument zawierający niezbędne informacje to opinia geotechniczna. Zawiera szczegółowy opis właściwości gruntu na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych.

Kategorie geotechniczne – charakterystyka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę wszystkich budynków wymagane są opinie geotechniczne. Kategoria geotechniczna danego obiektu zależy od jego przeznaczenia, wielkości, głębokości posadowienia i złożoności fundamentu. W przypadku dużych konstrukcji o nietypowych konstrukcjach lub konstrukcji, które mają być budowane w złożonych lub złożonych warunkach gruntowych, może być konieczne przygotowanie innych dokumentów geologicznych i inżynieryjnych. Projektant budynku określa kategorię, do której należy budynek. W szczególności pierwsza kategoria inżynierii geotechnicznej obejmuje: większość budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenach o prostych warunkach gruntowych. Druga kategoria to budynki wznoszone na gruncie w prostych i skomplikowanych warunkach gruntowych, które są fundamentami głębokimi lub bezpośrednimi i wymagają dokładniejszych oględzin. Druga kategoria obejmuje również wysokie nasypy i mury oporowe, głębokie wykopy fundamentowe oraz przyczółki i filary mostów. Trzecia kategoria obejmuje budynki wznoszone w skomplikowanych warunkach gruntowych, a także różne nietypowe konstrukcje, w tym: wieżowce, budynki historyczne i pamięci, tunele lub obiekty energetyczne itp.

Badania geologiczne – dokumentacja złóż

Badania geologiczne wymagane do opracowania niezbędnej dokumentacji mogą mieć różny charakter. Na potrzeby opinii geotechnicznych prowadzone będą wiercenia i sondowania głębokościowe w celu określenia rodzaju i stanu gruntu oraz kierunku poszczególnych warstw w ramach planowanej inwestycji. Czasami do badań laboratoryjnych pobierane są próbki gleby. Na podstawie całego zestawu badań personel posiadający odpowiednie uprawnienia geologiczne przygotowuje odpowiednie dokumenty. Badania geotechniczne to dodatkowy koszt, który musi ponieść inwestor. Dostarczają jednak informacji potrzebnych do prawidłowego dopasowania fundamentu budynku i doboru jego izolacji. Architekci na podstawie swojej decyzji zdecydują, czy budynek może być podpiwniczony, podpiwniczony lub system kanalizacji deszczowej. Złoża badania wykonywane są natomiast przez geologów.